موضوع: مدیریت بهره‌وری پارک بین راهی حوض سلطان (ایستگاه دریاچه)

تجدیدآگهی مزایده عمومی

مزایده شماره: ۱/ ۱۴۰۳

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قم درنظر دارد مدیریت بهره وری پارک بین راهی حوض سلطان (ایستگاه دریاچه) را در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعلام شده در اسناد مزایده و کتابچه طرح به واجدین شرایط به مدت ۱۵ سال واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی –www. Setadiran.ir  – اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت نمایند.

۱- نوع و مقدار کالا و یا مال با ذکر مشخصات: واگذاری مدیریت بهره‌وری پارک بین راهی حوض سلطان (ایستگاه دریاچه) در سطح حدود ۲۰ هکتار به آدرس: ۳۵ کیلومتری اتوبان قم- تهران

۲- زمان و نحوه بازدید متقاضیان از نمونه یا عین کالا و مال: از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۴۰۳/۲/۳ به آدرس فوق

۳-  تضمین شرکت در مزایده : مبلغ ۹۸۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گرد.

۴ – برآورد اولیه بر مبنای کتابچه طرح مبلغ ۱۹٫۶۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۵-  تاریخ انتشار مزایده در سامانه  مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ می‌باشد.

۶-   آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت ۹ صبح  مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم می‌باشد.

۷- سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می باشد.

۸- هزینه‌های درج آگهی و ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۹- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.

۱۰ – تحویل پیشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشایش پاکات دراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به نشانی جاده قدیم اصفهان – جنب بوستان علوی با کد پستی ۳۷۱۶۱۵۳۱۱۴ انجام خواهد شد.

تلفن تماس ۵-۳۲۴۲۵۷۰۰-۰۲۵

شناسه آگهی: ۱۶۸۷۹۴۷