سومین شماره دو فصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» منتشر شد
سومین شماره دو فصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، سومین شماره دوفصلنامه «مدیریت دانش اسلامی» به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در این شماره از دو فصلنامه مقالات متنوعی در حوزه مدیریت دانش ارائه شده است؛ نخستین مورد «رویکردشناسی بازنمایی اطلاعات دانش فقه» به قلم سید تقی واردی است.

دانش فقه به سبب گستردگی ساختاری و فزونی تولید اطلاعات از یک سو و نیاز به آن از سوی دیگر، نیاز به مدیریت اطلاعات از طریق بازنمایی اطلاعات دارد.

از سویی بازنمایی اطلاعات به دلیل شمول عنوان آن بین حداقلی و حداکثری، نیاز به تنقیح مفهوم، روش ها و رویکردهای عملیاتی دارد که هر کدام نیاز به بحث و بررسی مستقل دارند؛ اما این پژوهش که از جهت گردآوری، کتابخانه  ای و از جهت مطالعات، توصیفی با رویکرد تحلیلی و براساس هدف، کاربردی است، با هدف تبیین و شفاف  سازی رویکردهای نمایه سازی، درصدد بررسی گرایش  های مختلف بازنمایی اطلاعات است و آن را از دو جهت شناسایی و بررسی کرده است: اول از جهت گرایش بازنمایی اطلاعات و دوم از جهت محتوای بازنمایی اطلاعات.

در گرایش بازنمایی اطلاعات، سه رویکرد به نام های رویکرد مدرک گرا، رویکرد کاربرگرا و رویکرد حوزه گرا  وجود دارد که برای مدیریت اطلاعات دانش فقه، رویکرد حوزه گرا لازم تر است. در محتوای بازنمایی اطلاعات نیز سه رویکرد به نام  های رویکرد واژگانی، رویکرد موضوعی و رویکرد استنادی وجود دارد که بهترین رویکرد بازنمایی دانش فقه رویکرد موضوعی معرفی شده است.

«بررسی ساختارهای پیشنهادی علم فقه از منظر فقیهان پیش از شهید صدر(ساختارهای فقهی مستقل از علم حقوق)» نوشته سیدمحمدرضی آصف آگاه دومین عنوان است.

در فقه امامیه کمتر به بررسی ساختارهای فقهی توجه شده است. برخی از اندیشمندان، تعدادی از ساختارهای فقهی را بررسی کرده  اند، اما این بررسی ها دچار سه چالش اند: انتخاب گزینشی ساختار، بررسی اجمالی و گذرا و فقر در تحلیل.

ضرورت و هدف از این تحقیق دو چیز است: اول دستیابی به ویژگی های ساختارها، دوم بازخوانی ساختارهای پیشنهادی فقهی و نقد آنها تا مزایا و کاستی های ساختارهای مذکور مشخص شوند و با مقایسه ساختارهای پیشین راه برای ارائه ساختارهای جامع و متناسب با نیازهای روز باز شود. نظریه  ای که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بیشتر فقیهان متقدم، فقه را براساس مسائل آن ساختاربندی کرده اند و ساختاری درون علمی ارائه کرده  اند، برخلاف فقیهان متأخر که بیشتر ساختار برون علمی و ناظر به حقوق برای علم فقه پیشنهاد کرده  اند.

این مقاله ساختارهای پیشنهادی متقدمان را بررسی و ارزیابی می کند. ویژگی این ساختارها استقلال از علم حقوق است؛ براساس استقرا، پنج ساختار پیشنهادی پیش از شهید صدر عبارت اند از: ساختار ابن براج در المهذب، شهید اول در القواعد و الفوائد، سیوری در نضدالقواعد، فیض کاشانی در وافی و نخبه و عاملی در مفتاح الکرامه.

«مدگرایی به عنوان یکی از پیامدهای سبک زندگی غربی و آنتولوژی آن در اندیشه توریستین وبلن» اثر حسین رحیمی نراقی و فاطمه حسن‌زاده، «طرحی نو در نمایه سازی علوم اسلامی» به قلم مرتضی متقی‌نژاد، «توسعۀ قلمرو علم اخلاق اسلامی در عصر امام خمینی(ره)» نوشته محمد عالم زاده نوری و «طبقه بندی دانش در ایران دوره اسلامی و انعکاس علوم دقیقه در آن» اثر امید مسعودی فر از دیگر عناوین مقالات موجود در این دو فصلنامه هستند.

انتهای پیام/د

  • نویسنده : زهرا زنگنه