نکاتی پیرامون طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه دانشجویی
نکاتی پیرامون طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه دانشجویی

طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی مدتی است که توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی شده اما هنوز سوالات و ابهاماتی برای برخی افراد باقی مانده است.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی مدتی است که توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی شده اما هنوز سوالات و ابهاماتی برای برخی افراد باقی مانده است.

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی اقدام به انتشار اطلاعات پیرامون بخش‌های مختلف طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی همچون بیمه دانشجویان و بیمه دختران کرده است.

محمد عاشوری مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در همین زمینه و با اشاره به اینکه دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشـور می‌توانند تحـت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند، عنوان کرد: این بیمه در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید کارت معتبر دانشجویی داشته و بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام باشند، تصریح کرد: در صورتی که متقاضی بیش از ۵۰ سال سـن داشـته باشـد، بایـد معادل مازاد سنی، سابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشد و اگر شخصی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشـد از شرط سنی معاف است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خاطرنشان کرد: بعـد از شـروع بیمه پردازی حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد قابل پرداخت است؛ از فروردین‌ماه هر سال تا حداکثر خردادماه سال بعـد امکان پرداخت حق بیمه نیز میسر است.

وی در رابطه به خدمات درمانی بیمه پردازان دانشجویان گفت: اگر دانشـجـو بـه تبـع بیمه پردازی والدیـن تحـت پوشـش درمـان باشـد، می‌تواند بـدون پرداخـت حـق سـرانه درمـان از خدمات درمانـی نـزد سازمان برخوردار شـود.

عاشوری افزود: بیمه‌شدگان دانشجو و افراد تحـت تـکـفـل آنان می‌توانند با پرداخت حـق سـرانه درمان به تعداد افراد تحت تکفـل از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

وی در رابطه با نحوه محاسبه نرخ پرداخت حق بیمه آن بیان کرد: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد (۱۲ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعـد از بازنشستگی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم ادامه داد: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصـد (۱۶ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸درصد سهم بیمه شـده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی، فـوت و از کارافتادگی است.

وی اظهار کرد: با پرداخت حق بیمه از سوی دانشجویان سوابق بیمه‌ای برای آن‌ها ایجاد و محاسبه می‌شود؛ این سوابق در احراز شرایط تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی (بازنشستگی، فـوت و ازکارافتادگی) مؤثر است.

عاشوری با بیان اینکه در صورتی که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده می‌کند می‌تواند راسا بیمه پردازی داشـته باشـد، تصریح کرد: پرداخت حق بیمه دانشجویی مانع دریافت مستمری بازماندگان نخواهـد بـود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم افزود: بعد از پایان دوران دانشجویی نیز دانشجویان می‌توانند سـوابق بیمه‌ای خود را با اشتغال در کارگاه‌ها، اظهار شغل در قالب بیمـه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و یا بیمه پردازی به طور اختیاری تکمیل کننـد.

وی عنوان کرد: انجام معاینات بدو بیمه پردازی دانشجویی متقاضیان بیمه دانشجویی با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد و حسب مورد ۱۴ درصد می‌بایست حداکثر ظرف دو ماه بعد از انعقاد قرارداد توسط پزشک معتمـد سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند؛ اما گروهی از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمـد در زمـان انعقاد قرارداد، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصـد اقدام کنند.

عاشوری افزود: اگر ظرف ۱۰ سال قبـل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظـرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشـند از انجـام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم بیان کرد: متقاضیان دانشجو باید با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس es.tamin.ir منوی بیمه‌شدگان / بیمه‌شدگان خاص / بیمـه فراگیر خانواده ایرانی / انعقاد قراداد دانشجویی نسبت به عقـد قـرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام نمایند، در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمـه آنـان موکول به انعقاد قرارداد جدید و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

  • نویسنده : سید حسین نقیبی