موضوع: ابلاغیه

متهم اکبر خسروی فرزند داداش به کد ملی ۱۶۵۲۹۹۲۸۶۳ به موجب گزارش شماره ۲۷۰۰۳۸۱۲/۵۴۳/۱۴۰۲ مورخ ۶/۸/۱۴۰۲ اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از حیث اتهام قاچاق کالا طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۰۲۳۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ ۱٫۴۸۹٫۸۰۹٫۲۷۲ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده لذا مقرر است ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تجدیدنظرخواهی در شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم واقع در قم – ۷۵ متری عمار یاسر – بلوار تعاون – مجتمع ادارات – اداره کل تعزیرات حکومتی قم حاضر در غیر اینصورت برابر مقررات  پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی رأی صادره قطعی خواهد شد.

رضا آریافر

رئیس شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز

تعزیرات حکومتی شهرستان قم

شناسه آگهی: ۱۷۱۲۳۱۹