موضوع: آگهی مزایده واگذاری پارکینگ‌ها و تبلیغات داخل آن

سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم در نظر دارد موارد ذیل را  از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت واگذار  نماید

کلیه شرایط در سامانه ستاد درج شده مهلت خرید اسناد از ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۰۳ پیشنهاد تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۶۸۷۹۴۲