موضوع: آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

سازمان پایانه­های مسافربری شهرداری قم باستناد مجوز هیأت مدیره سازمان در نظر دارد تأمین نیروی کار خدماتی و اداری و اجرائیات خود را طبق بودجه مصوب از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه ۲۰۰۲۱۰۱۷۷۶۰۰۰۰۰۱  ( شماره سیستمی ) به صورت الکترونیکی به متقاضیان واجد شرایط به بخش خصوصی واگذار نماید.

شرایط عمومی :

  • واریز مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) بصورت واریز وجه نقد بحساب ۵۲۰۴۱۱۲۳۷۴۹۷۷۱ نزد بانک مهر ایران شعبه امامزاده ابراهیم قم بنام سازمان پایانه ­های مسافربری شهرداری قم و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ۳ ماهه جهت شرکت در مناقصه.
  • درصورتی که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
  • سازمان پایانه­ های مسافربری شهرداری قم در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می­ باشد.
  • متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی و دریافت توکن و نحوه شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد با شماره ۱۴۵۶ (مرکز پشتیبانی و راهبری) و سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها با شماره تلفن ۳۶۶۴۲۳۴۹- ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.
  • محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام مناقصه: روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰ و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۳:۰۰ به نشانی: قم، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم (ترمینال مسافربری)
  • سایراطلاعات مربوط به مناقصه در شرایط مناقصه مندرج می‌باشد.

تلفن تماس: ۳۶۶۴۲۳۴۹-۰۲۵

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۶۹۰۶۷۹