موضوع: آگهی مناقصه خرید کامپیوتر all.in.one

اداره کل آموزش و پرورش استان قم در نظر دارد نسبت به خرید (مناقصه ) تعداد ۹۵ دستگاه کامپیوتر all.in.one به شرح مندرج در شرایط مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه، شرایط مناقصه، تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شناسه آگهی: ۱۷۴۳۸۳۹