موضوع: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان مناقصه ۱۳ دستگاه وسیله نقلیه به همراه راننده  به شماره (سیستمی) ۲۰۰۳۰۰۳۳۵۹۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

ضمانت نامه بانکی و فیش بانکی (وجه نقد) به مبلغ ۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:

۷۵ متری عمار یاسر، بلوار تعاون، ساختمان ادارات، اداره کل بهزیستی استان قم

۰۲۵۳۷۷۷۷۷۳۱- داخلی ۲۲۲ و ۲۳۶

شناسه آگهی: ۱۶۹۶۰۲۲