موضوع: فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ی ذیل اقدام نماید:

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و  دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ می باشد.

نوع تضمین شرکت در مناقصه:

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تا  ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:

تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

محل و زمان بازگشایی پیشنهادها:

ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و در بستر سامانه ستادایران بازگشایی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن ۷-۳۷۷۸۰۴۲۶ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

ارائه پاکت الف به آدرس:  قم – انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون  – مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

شماره نمابر: ۰۲۵۳۷۷۷۵۵۸۳

مرکز تماس سامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : (شماره پشتیبانی سامانه: ۱۴۵۶ )

شناسه آگهی: ۱۷۲۴۶۵۲