موضوع: فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی ۴-۱۴۰۳

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید:

مهلت و نشانی خرید اسناد مناقصه:

دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر صرفاً از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی SETADIRAN.IR  از تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ قابل دسترس می باشد.

مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها:

پیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در سامانه SETADIRAN.IR  ارائه گردد.

توجه: مناقصه گران میبایست پاکت الف (اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه) را به صورت مهر و موم شده حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳ به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم، به آدرس ذیل، تحویل نمایند.

محل و زمان افتتاح پیشنهاد مناقصه (الف،ب،ج):

کمیسیون مناقصه راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی قم تشکیل و پیشنهاداتی که تا موعد مقرر وصول گردیده باز و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره پیمان و رسیدگی و یا به سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان قم qom.mrud.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporgir مراجعه نمایند. ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی قم به آدرس: قم- میدان۷۲تن – مابین عوارضی تهران کاشان – جنب نمایندگی ایران خودرو – تلفن تماس: ۵-۰۲۵۳۶۶۶۰۰۰۱

شناسه آگهی: ۱۷۱۴۱۸۱