موضوع: فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

اداره امور شعب بانک ملی استان قم  در نظر دارد مناقصه مشروح ذیل را از طریق  سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) برگزار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند از طریق این سامانه و طبق زمانبندی مندرج در آن نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت­‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. (صرفا مستندات پاکات الف می‌بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه بصورت فیزیکی و حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به دایره کارپردازی اداره امور  به نشانی قم خ امام نبش کوی ۲۶ پلاک ۶۰ ساختمان بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم طبقه سوم، دایره کارپردازی تحویل گردد).

ضمنا متقاضیانی که  فاقد عضویت در سامانه می‌باشند می‌توانند  نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

موضوع فراخوان: شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به  شماره ۲۰۰۲۰۰۱۵۴۳۰۰۰۰۰۵  با موضوع تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، تست و مستندسازی شبکه ساختار یافته ساختمان بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم

مواعید زمانی مناقصه:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
  • زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • مکان بازگشایی پاکت‌ها: ساختمان اداره امور شعب استان قم، طبقه اول، سالن زمرد

(به مواعید زمانی از نظر روز و ساعت، مندرج در سامانه ستاد توجه فرمایید)

برآورد اولیه مناقصه و نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه:

  • برآورد اولیه مناقصه: مبلغ ۴۶،۹۷۳،۴۰۰،۰۰۰ ریال
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه یا واریز نقدی به مبلغ ۲،۳۴۸،۶۷۰،۰۰۰ ریال

نشانی و شماره تلفن مناقصه‌گزار:

نشانی: قم خیابان امام خمینی، نبش کوی ۲۶ پلاک ۶۰ ساختمان بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم (دایره کارپردازی: طبقه سوم ساختمان به شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۲۵۱۲۸  و  دایره انفورماتیک: طبقه چهارم ساختمان  به شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۲۵۱۲۹)

بانک ملی ایران

اداره امور شعب استان قم

شناسه آگهی: ۱۶۶۵۳۷۹