موضوع: آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای مناقصه اجرای دستمزدی جداول معابر فرعی زون های A1الی A5و A10و A11پروژه ۴۰۰هکتاری طرح نهضت ملی مس

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

۱- موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی جداول معابر فرعی زون های A1 الی A5 و A10 و A11 پروژه ۴۰۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن طایقان

۲- صلاحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                

۱-۲- گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری شخص حقیقی یا حقوقی صادره از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه یا راه و (دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی)

۲-۲- صلاحیت اشتغال در حرفه مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

۳-۲- پیمانکاران تجربی دارای توانایی فنی و رزومه مرتبط و کافی

۳- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

 

۴- هزینه خرید اسناد: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد که به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم واریز گردد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها : ۲ ماه

۶- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه معاملات داخلی بنیاد مسکن:  ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد  و هفتصد و ده میلیون ریال) است ‌که‌ باید به‌ یکی‌ از صورت‌های‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ (( الف‌ )) به‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم ‌شود:

الف‌) ضمانت‌ نامه‌ بانکی‌ به‌ نفع‌ کارفرما.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

ج) فرم تاییدیه مطالبات، مورد تأیید امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

مدت‌ اعتبار تضمین‌ فوق‌ دو ماه‌ بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ معتبر باشد و برای‌ دو ماه‌ دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

۷- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره ۱۱ ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

تلفن های تماس : ۱۵-۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم -معاونت مسکن شهری- مدیر امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی – امور قراردادها

شناسه آگهی: ۱۷۳۸۷۸۵