موضوع: فراخوان تاسیس داروخانه در مرکز جامعه المصطفی واقع در شهر قم با امتیاز حداقل ۲۰۰۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم پیرو رای کمیسیون ماده ۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، در نظر دارد نسبت به تاسیس داروخانه در مرکز جامعه المصطفی در شهر قم ، طبق آئین نامه و ضوابط تاسیس، ارائه خدمات و امور داروخانه ها اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط با داشتن حداقل ۲۰۰۰ امتیاز حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مدیریت امور داروخانه ها(HIX) و یا تماس با واحد امور داروخانه های این معاونت به شماره ۰۲۵۳۶۱۶۲۶۱۷ اقدام نمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۸۲۳۷۹