موضوع: فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی  همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ی ذیل اقدام نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ می‌باشد.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه

مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تا  ساعت ۱۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات های ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران راس ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ باز و توسط کمیته فنی بازرگانی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و در بستر سامانه ستادایران بازگشایی می‌‎گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن ۷-۳۷۷۸۰۴۲۶ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

ارائه پاکت الف به آدرس:  قم – انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون  – مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

شماره نمابر : ۰۲۵۳۷۷۷۵۵۸۳

مرکز تماس سامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: (شماره پشتیبانی سامانه: ۱۴۵۶)

شناسه آگهی: ۱۶۶۷۰۲۸