موضوع: ابلاغیه دادنامه

متهم مسلم یاراحمدی فرزند علی یار به کد ملی ۴۰۶۱۱۶۹۰۷۶ به موجب گزارش شماره ۱۴۰۲/۶۳۷/۲۷۰۰۳۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از حیث اتهام قاچاق کالا طی دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۳۰۰۲۳۰۰۰۶۰۰۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ ۱٫۹۸۵٫۳۱۸٫۶۷۲ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده لذا مقرر است ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی جهت واخواهی در شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم واقع در قم ـ ۷۵ متری عمار یاسر ـ بلوار تعاون ـ مجتمع ادارات ـ اداره کل تعزیرات حکومتی قم حاضر در غیر اینصورت برابر مقررات پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی (واخواهی و تجدید نظر خواهی) رأی صادره قطعی خواهد شد.

شناسه آگهی: ۱۷۱۷۳۳۲