موضوع: آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم در نظر دارد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۵۰۰۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۱ مربوط به محدوده های معدنی (پروانه بهره برداری، گواهی کشف، مجوز برداشت، پهنه شن و ماسه) که پیشنهادها به صورت درصدی می باشد و نیز شماره ۵۰۰۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۱ مربوط به محدوده های اکتشافی (محدوده اکتشافی و پروانه اکتشاف) که پیشنهادها به صورت ریالی است، اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت مشاهده اطلاعات مزایده و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تا ساعت ۱۹ چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ به سامانه مذکور مراجعه نمایند و نیز از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ لغایت ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه قیمت (درصدی یا ریالی) در سامانه مذکور اقدام نمایند.

زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (ساختمان معصومیه) می باشد.

متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام نموده و نیز به صورت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات اعلامی در شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می­توانند با شماره تماس ۱۴۵۶ ، پشتیبانی سامانه ستاد، تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قم

شناسه آگهی: ۱۷۱۹۳۶۰