موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور  نگهبانی و حفاظت فیزیکی  خود را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از “دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد ، بازگشایی نرخ های پیشنهادی و … ” در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،

۱-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۷۵۰۰۰۰۰۲ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۲/۴

۲- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم  به آدرس قم بلوارامین میدان ارتش بلوار شهدای روحانیت سمت چپ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

۳-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز سه شنبه مورخه ۴ /۲/۱۴۰۳ لغایت ساعت ۱۹روز شنبه  مورخه ۱۴۰۳/۲/۸

۴- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۲/۱۸

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۴۵ روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

۵-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۲/۱۹ ساعت ۱۲

۶-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۱٫۱۹۶٫۲۶۲٫۲۸۳ (یک میلیاردو صدو نودو شش میلیون و دویست و شصت و دو هزارو دویست هشتاد و سه ) ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز ۳۰۵۰۳۹۷۷۶۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد

۷-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۸/۲/۱۴۰۳ به اداره دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا اداره حراست شرکت به آدرس فوق ارسال گردد.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید ضمن تماس با  شماره تلفن ۰۲۵۳۲۶۰۳۱۰۱  به  آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

شماره تماس پشتیبانی سامانه ۱۴۵۶ تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان قم به شماره ۳۷۱۰۹۱۰۱ – ۰۲۵

شناسه آگهی: ۱۷۰۱۱۳۰