موضوع: فراخوان مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲/۲۴

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تأسیسات خط انتقال کوچری واقع در استان های اصفهان،  مرکزی و قم و امور بهره برداری تصفیه­خانه جدید آب قم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت از مراجع ذیصلاح واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل  می آید از تاریخ  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا  تاریخ  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ جهت دریافت اسناد و تا مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ برای تحویل اسناد طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

  • دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
  • محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها:

الف) بارگذاری اسناد و پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ب) تحویل پاکت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به  دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای قم

  • آدرس قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم –  تلفن تماس: ۳۷۱۹۹۲۳۰ – ۰۲۵ آقای مهندس مهدوی‌نیا

شناسه آگهی: ۱۶۷۶۲۵۲