موضوع: آگهی مزایده عمومی

شرکت شهرک های صنعتی استان قم در نظر دارد ۷ قطعه از زمین های صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه با کاربری صنعتی در زون اعلام شده به شرح زیر به صورت نقد و اقساط را از طریق مزایده عمومی، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

– مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ مهلت بازدید از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ می باشد.

– مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰، تاریخ بازگشایی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و اعلام برنده ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ می باشد.

– مبلغ سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل بوده که در قالب ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت.  

– با توجه به اینکه همزمان ۷ مزایده با هم در حال برگزاری می باشد بازگشایی پیشنهادات به ترتیب شماره مزایده صورت می گیرد و در صورت برنده شدن یک پیشنهاد در مزایده با شماره کوچک تر، پیشنهادهای آن شرکت کننده در مزایده های بعدی بازگشایی و قرائت نخواهد شد.

– نحوه پرداخت مبلغ مزایده به صورت ۴۰% نقدی و مابقی طی اقساط ۱۸ ماهه (۶ قسط ۳ ماهه) می باشد.

– برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

– علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی در سایت سامانه (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

تذکر مهم:

اسناد و مدارک ذیل تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ باید در سامانه ستاد بارگذاری شود.

  • سپرده شرکت درمزایده(ودیعه) علاوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس مزایده گزار ارسال شود.
  • فرم اطلاعات و مشخصات مزایده گر (پیوست اسناد) همراه با جواز تاسیس و یا استعلام جواز تاسیس در سامانه بارگذاری شود
  • در صورت عدم بارگذاری اسناد و مدارک مذکور در موعد مقرر قیمت پیشنهادی قرائت نمی گردد.

شناسه آگهی: ۱۶۷۱۸۷۸