موضوع: آگهی (تجدید) مزایده

شهرداری قنوات درنظر دارد، به استناد مجوز شماره ۱۵۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ شورای اسلامی شهر قنوات نسبت به فروش تعدادی از قطعات املاک داخل بافت شهری متعلق به شهرداری را، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان جهت شرکت در تجدید مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به شماره مزایده ۲۰۰۲۰۰۵۱۳۳۰۰۰۰۰۳ وشماره مرجع ۵۷۰۷ مراجعه کنند.

مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

زمان بازگشائی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲

زمان اعلام برنده: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت ۱۲

  • شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  • سپرده برنده شدگان در مزایده نفر اول و دوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • اخذ سپرده به صورت واریز وجه به حساب سپرده شهرداری می‌باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس: قنوات، خیابان امام خمینی (ره) شهرداری قنوات، واحد امور مالی – تلفن: ۳۳۲۲۱۴۴۴

شناسه آگهی: ۱۶۶۲۰۵۲