موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان احداث واحدهای تجاری بوستان مسافر شهر سلفچگان

شهرداری سلفچگان در نظر دارد فراخوان احداث واحدهای تجاری بوستان مسافر شهر سلفچگان به شماره ۲۰۰۳۰۰۵۰۹۶۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ساعت ۱۴
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ساعت ۱۸:۳۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها:پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

مبلغ ضمانت نامه معادل ۸۶۸/۵۲۳/۰۱۰/۲ ریال و بشرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

۱-ضمانت نامه بانکی در وجه کارفرما

۲- واریز وجه به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۰۹۸۶۰۰۳ بنام سپرده شهرداری سلفچگان نزد بانک ملی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سلفچگان-میدان ولیعصر(عج)-انتهای بلوار امام رضا(ع)- شهرداری سلفچگان

تلفن ۳۳۶۶۳۷۷۷-۰۲۵ و نمابر ۳۳۶۶۳۷۷۹-۰۲۵

شناسه آگهی: ۱۷۰۹۳۷۵