موضوع: آگهی مزایده اجاره شماره ۵۰۰۲۱۰۱۷۷۶۰۰۰۰۰۲ ( شماره مزایده مرجع ) ۲

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم در نظر دارد نسبت به اجاره محل ردیف های مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir ) با شماره مزایده ۵۰۰۲۱۰۱۷۷۶۰۰۰۰۰۲  ( شماره سیستمی ) به صورت الکترونیکی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

۱ـ متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۲۰۴۱۱۲۳۷۴۹۷۷۲ (درآمد سازمان) بانک مهر ایران شعبه امامزاده ابراهیم بنام سازمان پایانه¬های مسافربری شهرداری قم اقدام نمایند.(هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است)

۲ـ مبلغ سپرده  شرکت در مزایده  بصورت واریز وجه نقد بحساب  ۵۲۰۴۱۱۲۳۷۴۹۷۷۱  نزد بانک مهر ایران شعبه امامزاده ابراهیم قم بنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم و یا ضمانتنامه بانکی می¬باشد.

۳ـ شرایط و ویژگیهای هر یک از محل های مورد اجاره در شرایط عمومی درج گردیده است که در صورت خرید و مطالعه اسناد و مدارک و ارائه پیشنهاد قیمت، به منزله قبول تمامی شرایط از سوی متقاضیان می باشد .

۴ـ متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی و دریافت توکن و نحوه شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد با شماره ۱۴۵۶ ( مرکز پشتیبانی و راهبری ) و سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها با شماره تلفن ۳۶۶۴۲۳۴۹- ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۵ـ محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام مزایده: روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۳:۰۰ به نشانی: قم، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم ( ترمینال مسافربری )

روابط عمومی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۶۶۸۳۱۷