موضوع: آگهی خرید خدمات مشاور جهت مطالعات شناسائی و رفع گره‌های ترافیکی معابر شهر قم

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه‌‌ زیر را به استناد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ با مشخصات و شرایط کلی زیر به مشاوران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد کلی: ۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۵ ریال

مدت زمان: ۶ ماه

۱-مدت انجام پیمان‌ طبق جدول فوق می باشد.

۲-متقاضیان محترم می‌ توانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصه‏گران شهرداری قم به نشانیPeyman.Qom.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. (جهت دریافت اسناد وجهی اخذ نمی‌گردد.)

۳-پیش پرداخت: مطابق اسناد قرارداد، به این پیمان‌ پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.

۴-سایر شرایط خرید خدمات مشاوره در اسناد و مدارک درج شده است.

۵-مهلت دریافت و تحویل اسناد:

-مهلت دریافت اسناد: از روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ لغایت روز چهار‌شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ لغایت ساعت ۱۲:۰۰ روز  شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

۶- با توجه به اینکه مبلغ معامله در سطح معاملات متوسط می‌باشد، مشاوران حقوقی در صورت داشتن شرایط ذکر شده در اسناد حق ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت را دارند.

۷-مشاوران مکلف‌اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.

۸-جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی با گروه برنامه ریزی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل  با شماره ۳۶۱۰۴۶۶۷ – ۰۲۵ و سوالات عمومی با امور برنامه‌ریزی و هماهنگی اعتبارات با شماره ۳۶۱۰۴۸۰۳ – ۰۲۵ تماس حاصل فرمائید.

۹-محل تسلیم پیشنهادها: قم– بلوار امام موسی صدر– جنب بوستان شهید بنیادی– شهرداری مرکزی– طبقه ششم– اداره کل حراست

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۷۳۹۲۸۷