موضوع: آگهی مناقصه عمومی خرید ۲ دستگاه سرویس بهداشتی سیّار ۲۰ چشمه

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

۱-مدت انجام پیمان‌ یک ماه می باشد.

۲-متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

۳-پیش پرداخت: به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.

۴-سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است و مناقصه گران مکلف‌اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.

۵-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی تصویب شماره ۱۲۳۴۰۲ ت/۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۴/۲۲ و اصلاحات بعدی می باشد.

۶-مهلت خرید و تحویل اسناد:

-مهلت خرید اسناد: از روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ لغایت روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ تا ساعت ۱۹:۰۰ است.

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ تا ساعت ۱۱:۰۰ است.

-زمان بازگشایی پاکات : روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰ در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.

۷-جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی با معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با شماره تلفن‌ ۳۶۱۰۴۲۶۴-۰۲۵ و جهت پاسخگویی به سوالات عمومی با اداره کل قراردادها و پیمانها (اداره امور پیمانها و کمیسیونها) با شماره تلفن ۳۶۱۰۴۳۳۳- ‌۰۲۵  تماس حاصل فرمائید.

۸-محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار به نشانی قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم، اداره کل حراست می‌باشد.

شناسه آگهی: ۱۷۴۲۷۶۳