موضوع: مزایده فروش سرقفلی و اعیان ۲ باب مغازه واقع در ورودی درب شماره یک میدان بزرگ شهید رجایی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد سرقفلی و اعیان ۲  باب مغازه تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

۲۱۰۳۱۰۱۴۴۹۰۰۰۰۲۱

شرایط:

متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه نسبت به خرید اسناد مزایده به مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۲ ( دو میلیون ریال ) اقدام نمایند .              (هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد) .

تضمین شرکت در مزایده : باید به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار ۳ماه) یا واریز وجه نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار  به شماره ۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴و شماره شبای  ۲۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴ IR بنام سازمان میادین شهرداری قم می باشد .

نحوه پرداخت: برنده مزایده می بایست %۵۰ (درصد) مبلغ پیشنهادی را نقداً و الباقی مبلغ طی ۱۲ ( دوازده ) قسط ماهیانه پرداخت نماید.

مهلت خرید و تحویل اسناد :

۱- خرید اسناد: از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰  ساعت ۸ لغایت روز پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۲۸  تا ساعت ۱۷:۰۰

۲- مهلت بازدید :از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ساعت ۸ لغایت روز  چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ تا ساعت ۱۳:۰۰

۳- مهلت ارائه پیشنهاد: از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ساعت  ۸ لغایت روز دو شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۹:۰۰

– جلسه باز گشای پیشنهادات روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ساعت ۹ صبح در سالن جلسات سازمان میادین برگزار می گردد .

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱٫برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهادقیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.

۲٫کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده،بررسی و انتخاب میباشد.

۳٫علا قمندان به شرکت در مزاید میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری:  ۱۴۵۶

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، درسایت سامانه(www.setadiran.ir)بخش”ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۴۱۳۲۷  تماس حاصل فرمایید .

 – محل تسلیم فیزیکی ضمانت نامه شرکت در فرایند انجام کار : قم- جاده قدیم قم تهران- روبروی بهشت معصومه( س ) – بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی- جنب بانک ملی – سازمان میادین شهرداری قم – دفتر حراست سازمان مراجعه شود.

شناسه آگهی: ۱۷۵۰۷۱۴