موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه‌ با مشخصات و شرایط کلی  زیر را که از منابع داخلی شهرداری قم تأمین اعتبار می‌گردد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شرایط:

 • کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • مناقصه گران محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد را به شماره حساب بانک شهر ۱۰۰۶۰۰۴۶۰۰۵۸ به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است).

نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه می‌باشد:

۱-ضمانتنامه بانکی دروجه کارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار)

۲- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  ۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰۵۴ بانک شهر به نام شهرداری قم

۳-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-خ-ح)ماده۴آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴

۴-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم

 • ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می‌باشد.
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می‌باشد.
 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ می‌باشد.
 • زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت: از ساعت ۸:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ تا ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ تا ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
 • زمان بازگشائی پاکتها: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۰۸:۰۰ صبح
 • مبلغ پیشنهادی می‌بایست از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگی و بدون قید و شرط باشد.
 • طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به این پروژه پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.
 • طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق تعدیل تعلق می‌گیرد.
 • هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • مناقصه‌گران می‌بایست یک نسخه الکترونیکی از اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از مهر و امضای دیجیتال، کلیه صفحات آن با قید قبولی و بدون قید و شرط در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه‌گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه می‌گردد.
 • اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری(ساعت۱۳:۰۰) مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ به آدرس قم – بلوار امام موسی صدر- ساختمان  شهرداری مرکز- بلوک A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مناقصات می‌توانید به آدرس: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک B – طبقه دوم-معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم- اداره برنامه ریزی و هماهنگی اعتبارات عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره ۳۶۱۰۴۵۸۵-۰۲۵ تماس حاصل فرمائید.

اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۵۱۰