موضوع: آگهی مزایده عمومی واگذاری ۹ دستگاه اتوبوس شهری متعلق

سازمان اتوبوسرانی قم در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد ۹ دستگاه اتوبوس شهری با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

۱-متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به شماره حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه امام زاده ابراهیم(ع) ۵۲۰۴۱۱۶۰۶۷۷۰۶۱ به نام سازمان اتوبوسرانی قم واریز و مستندات واریزی را به این سازمان ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است) .

۲-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی  ب- فیش نقدی بانکی مورد قبول است.

۳-مشخصات سازمان اتوبوسرانی قم جهت اخذ ضمانت نامه بانکی: کداقتصادی: ۴۱۱۳۱۸۸۷۴۵۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۲۲۷۳۱۴

۴-  روز، ساعت و محل کمیسیون : بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ در سالن جلسات مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی قم

۵- شرایط و ویژگیهای هر یک از وسایل در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم مکلف‏اند پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.

۶- مکان و زمان بازدید: متقاضیان محترم جهت بازدید با هماهنگی اداره اموال و انبار و حراست سازمان اقدام نمایند.

   ۱-۶)  مکان بازدید: قم بلوار الغدیر جنب سازمان ترافیک شهرداری قم پارکینگ شهید زین الدین

۶-متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی با اداره اموال و انبار و سوالات عمومی با امور قراردادها و پیمان های سازمان تماس حاصل فرمایند.

۷ -محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار: قم، بلوار شهید خداکرم – جنب ترمینال مسافربری – واحد حراست

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی قم

شناسه آگهی: ۱۷۰۱۳۷۰