موضوع: آگهی تجدید مزایده عمومی بهره‌برداری از پسماند خشک مناطق ۳، ۶، ۷ و ۸ شهرداری قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۳-۶-۷ و۸ شهرداری قم را بر اساس مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شرایط عمومی:

۱-کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

۲-مزایده گران محترم می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

۳-تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ۱- بصورت ضمانت نامه بانکی ۲-مطالبات بلوکه شده تائید شده ۳-واریز وجه نقد به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به        شماره شبا۷۷۰۶۰۰۵۲۰۳۰۱۱۰۱۵۲۰۱۷۷۰۰۱ IR می باشد.

۴-برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می‌باشد.

۷-تاریخ انتشار مزایده در سامانه:تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ساعت ۹ صبح می‌باشد.

۸-زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت: از ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ تا ساعت۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۹-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ تا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۰-زمان بازگشائی پاکت ها:  مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۱-مبلغ پیشنهادی می‌بایست از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگی و بدون قید و شرط باشد.

۱۲-هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

۱۳-مزایده‌گران می‌بایست یک نسخه الکترونیکی از اسناد مزایده را از سامانه ستاد دریافت و پس از مهر و امضای دیجیتال، کلیه صفحات آن با قید قبولی و بدون قید و شرط در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مزایده‌گران باعث حذف آنان از فرایند مزایده می‌گردد.

۱۴-اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده باید در موعد مقرر حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت۱۲:۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به آدرس قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان  شهرداری مرکز- بلوک A -طبقه چهارم -اداره حراست و امور محرمانه حوزه خدمات شهری تحویل گردد.

۱۵-جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مناقصات می‌توانید به آدرس: قم- بلوار شهید بهشتی –روبروی بیمارستان بهشتی-سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم مراجعه نموده و یا با شماره ۳۶۶۰۳۴۹۰-۰۲۵ تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۷۰۹۳۵۵