موضوع: مزایده واگذاری مجتمع تعمیرگاهی و تعدادی مغازه

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم باستناد بند ۳ مجوز هیات مدیره خود به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در نظر دارد نسبت به واگذاری مجتمع تعمیرگاهی و تعداد ۴ باب مغازه تجاری (جنب ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی) بصورت دوساله به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط به صورت اجاره واگذار نماید لذا کلیه متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت خرید اسناد و شرایط مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاری (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ ) به محل سازمان به نشانی : قم – میدان ۷۲ تن – ابتدای جاده کوه سفید – واحد امور حقوقی و امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۶۰۰۸۸ تماس حاصل نمایند.

مکان بازدید موضوع مزایده : قم – میدان شهدای ۷۲ تن- ابتدای جاده کوه سفید – جنب ساختمان اداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم .

بازدید از مکان مزایده با هماهنگی واحد امور مالی سازمان به شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۶۰۰۸۸ ازتاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (به غیر از ایام تعطیل) از ساعت  ۹ صبح الی ۱۲ ظهر امکان پذیر است.

متقاضیان محترم شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می بایست نسبت به واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۰۰۵۹۳۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بلوار شهید بهشتی قم بنام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم اقدام و بهمراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی معتبر جهت تحویل اسناد مزایده مراجعه فرمایند.ضمناً داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء برای اشخاص حقوقی هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است )

مبلغ تضمین شرکت در مزایده، بصورت (۱- ضمانت نامه بانکی- با اعتبار حداقل سه ماهه ۲- واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان نزد بانک ملی شعبه بلوار شهید بهشتی به شماره ۰۱۰۸۰۰۵۹۳۵۰۰۷ (سپرده شرکت در مزایده) بنام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم می باشد.

مهلت خرید و تحویل اسناد و ارائه پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ می باشد.

هزینه های مربوط به کارشناسی و نشرآگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

موضوع مزایده : اماکن مورد اشاره بمنظور ارائه خدمات به تاکسیرانان و تاکسیداران و امور حمل و نقل و برای مدت دوسال واگذار می گردد.

سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده و متقاضی پس از دریافت اسناد مزایده از نشانی: قم – میدان ۷۲ تن – ابتدای جاده کوه سفید – طبقه اول واحد امور قراردادها و حقوقی سازمان، مکلفند کلیه اسناد و مدارک را امضاء و به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبولی تمامی شرایط می باشد.

محل تسلیم پیشنهاد : قم – میدان ۷۲ تن – ابتدای جاده کوه سفید – سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم – واحد حراست سازمان می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۲۵۳۶۶۶۰۰۸۸ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۷۲۷۴۶۱