موضوع: آگهی مزایده عمومی فروش ۲ واحد خدمات خودرویی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد تعدادی از  واحد خدماتی تحت اختیار خود را  از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

شرایط:

– متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه نسبت به خرید اسناد مزایده به مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۲ ( دو میلیون ریال ) اقدام نمایند. (هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد)

تضمین شرکت در مزایده: باید به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار ۳ماه) یا واریز وجه نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار  به شماره ۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴و شماره شبای  ۲۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴ IR بنام سازمان میادین شهرداری قم می باشد .

نحوه پرداخت:

– برنده مزایده  باید %۵۰ مبلغ پیشنهادی را در زمان امضای قرارداد نقداً پرداخت و الباقی مبلغ را بصورت چک در ۱۲قسط ماهیانه تحویل نماید.

مهلت خرید و تحویل اسناد:

خرید اسناد: از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳  ساعت ۸  لغایت روز پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  تا ساعت ۱۷:۰۰

مهلت بازدید: از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۸  لغایت روز  چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ تا ساعت ۱۴:۰۰

مهلت ارائه پیشنهاد: از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت  ۸  لغایت روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ تا ساعت ۱۷:۰۰

جلسه باز گشایی پیشنهادات روز چهارشنبه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۹ در سالن جلسات سازمان میادین برگزار می گردد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱٫ برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافتاسناد مزایده (در صورت جود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهادقیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.

۲٫ کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده،بررسی و انتخاب میباشد.

۳٫ علا قمندان به شرکت در مزاید میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری:  ۱۴۵۶

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، درسایت سامانه(www.setadiran.ir)بخش”ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

شماره تلفن ۰۲۵۳۶۶۴۱۳۲۷  جهت پاسخگویی به سوالات می باشد.

شناسه آگهی: ۱۷۳۲۸۷۰