موضوع: آگهی مزایده عمومی واگذاری پیست اسکیت بوستان علوی

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم در نظر دارد با توجه به مجوز هیات مدیره به شماره۵۴۰۶/۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری پیست اسکیت به صورت اجاره بهاء به مدت یکسال طبق مشخصات ذیل اقدام نماید:

شرایط عمومی مزایده:

 • بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) تسلیم اداره کل حراست، طبقه ششم شهرداری مرکز واقع در بلوار امام موسی صدر گردد.
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۱۰% (ده درصد) مبلغ پایه مورد مزایده مندرج در آگهی می­باشد که می­بایست به نام شرکت کنندگان و به صورت مقطوع به حساب سپرده به شماره ۱۰۰۷۹۵۲۷۹۷۳۵ بانک شهر به نام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم واریز نمایند.
 • شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط طبق ضوابط آئین نامه معاملات شهرداری می­باشد.
 • متقاضیان می­توانند پس از چاپ آگهی نوبت دوم در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ به مدت ۷ روز کاری (۱۴۰۳/۰۴/۱۳)، جهت اخذ مشخصات و دریافت اسناد و شرکت در مزایده به (اداره حقوقی) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری واقع در: میدان مفید، بلوار بهشت، روبروی بوستان جنت، طبقه­ی دوم، مراجعه نمایند.
 • با توجه به مجوز شماره ۲۸۴۵۰/۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیات مدیره سازمان، متقاضیان باید مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل صد هزار تومان)، بابت دریافت پاکات و اسناد شرکت در مزایده به حساب درآمد سازمان به شماره ۷۰۰۷۹۵۲۷۹۸۵۳ واریز نمایند.
 • تمامی اوراق و اسناد شرکت در مزایده باید از سوی متقاضیان با قید کلمه قبول است، امضاء گردد.
 • پیشنهادات رسیده در محل سازمان و در دفتر کار سرپرست سازمان در ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ مفتوح و قرائت خواهد شد.
 • شرکت کنندگان می­بایست در چارچوب لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت (مصوب ۱۳۳۷) اقدام نمایند.
 • سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می­باشد.

مهلت تسلیم پیشنهاد:

 • آگهی اول ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۳_ پس از ۷ روز کاری، به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • آگهی دوم ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

محل تسلیم پیشنهاد: آدرس: قم ، خیابان خاکفرج ، ساختمان شهرداری، طبقه­ی ۶ ، اداره کل حراست.

روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

شناسه آگهی: ۱۷۳۹۲۶۲