موضوع: (آگهی مزایده عمومی نوبت اول)

شهرداری سلفچگان به استناد مجوز شماره  ۵۱۳ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲  و همچنین اصلاحیه مصوبه به شماره ۶۹۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ۲ قطعه زمین با کاربری آموزشی طبق مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی با مراجعه با سامانه setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد و اعلام پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

توضیح:

۱- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۲- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

شناسه آگهی: ۱۶۶۵۲۶۲