موضوع: آگهی مزایده عمومی (فروش دو خودرو پژو ۴۰۵)

شرکت شهرک های صنعتی استان قم در نظر دارد دو خودرو پژو ۴۰۵ مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به شماره ۱۰۰۲۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۱، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به فروش رساند.

– مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مهلت بازدید از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد.

– مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰، تاریخ بازگشایی ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و اعلام برنده ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰ می باشد.

– مبلغ سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل بوده که در قالب واریز وجه به شماره حساب۴۰۰۱۱۲۶۴۰۶۳۷۸۲۱۰  با شبای IR470100004001126406378210  نزد بانک مرکزی یا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت.  

– شرایط مزایده گران و نحوه پرداخت مبلغ مزایده در اسناد مزایده بارگزاری شده در سامانه ستاد اطلاع رسانی شده است.

–  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

– کلیه اطلاعات مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

– علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی در سایت سامانه (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۵۲۳